דילוג לתוכן דילוג לתפריט דילוג לחיפוש תפריט נגישות
תקנון האתר

תקנון וכללי רכישת כרטיסים ומנויים (כרטיס עונתי ) דרך שפע הפקות בע"מ
הלקוח מאשר בזאת את התנאים הבאים טרם רכישת הכרטיסים וכתנאי לביצוע הרכישה
תנאי המכירה המצויים במסמך זה חלים על כל רכישת כרטיס משפע הפקות, לכל אחד מן האירועים המופיעים באתר לרבות באמצעות מכירה פרונטאלית בקופות ו/או במוקד הטלפוני . 

1. אתר "זה" (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט המנהל חנות וירטואלית למכירת כרטיסי כניסה (להלן- "כרטיסים") למופעים ולאירועים שונים (להלן- "המופעים"). האתר הינו בבעלות "שפע הפקות בע"מ" (להלן: "שפע הפקות") ומופעל על ידה.
2. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחיות בלבד והוראות תקנון זה מתייחסות לנשים ולגברים כאחד. הכותרות לתקנון הן לצורכי נוחות בלבד ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיו.
3.כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה לרכישת כרטיסים דרך שפע הפקות (להלן: "משתתף") מצהיר ומתחייב, כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות בו ומקבלם במלואם וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, למעט בנוגע לטענה אפשרית לגבי אי מילוי הוראות תקנון האתר.
".4פעולה באתר" משמעה - כל פעולה לשם רכישת כרטיסים המוצעים למכירה באתר.

תנאי השתתפות
.5  הרשאים לבצע פעולה באתר: כל מי שהינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או חברה המאוגדת כדין, לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל ו/או שותפות כדין, הרשומה ברשם השותפויות בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף ביום הצעת הרכישה ועד למילוי אחר כל תנאי הרכישה וסילוק מלוא מחירה, אשר הונפק בישראל, על ידי אחת מחברות האשראי המצוינות להלן ואשר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת.
.6 חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל., לאומי קארד, דיינרס קלאב ישראל בע"מ, אמריקאן אקספרס בע"מ, ישראכרט בע"מ.
.7מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הינו אישור של חברת האשראי אשר באמצעותה התחייב המשתתף לבצע את הרכישה, לעסקת הרכישה שעליה התחייב.

פרטי המשתתף ופרטיות
.8בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להזין, על פי ההוראות שיקבל, את הפרטים הבאים: ת.ז. , שם פרטי, שם משפחה, טלפון, טלפון נייד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.
.9 בעלי האתר ו/או מפעיליו/או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראים לכל טעות של משתתף בעת הקלדת נתוני הפעולה באתר, לרבות פרטיו האישיים והמזהים של המשתתף. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, שפע הפקות שומרת על זכותה לבטל כל הוראה כאמור.
.10הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז 1977 - והינה אסורה מכל וכל. שפע הפקות שומרת על זכותה לבטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כל פעולה באתר, שנתגלתה ו/או שנחשדה, כניסיון להונות וכן לנקוט בכל האמצעים המשפטיים ו/או האחרים העומדים לרשותה כנגד משתתף המבצע פעולות אסורות, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם ל-שפע הפקות.
11.פרטי הפעולה באתר לרבות פרטי המשתתף, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג SSL, למחשב עיבוד הנתונים של שפע הפקות.
12.כל מידע שיועבר לידיעת "שפע הפקות" על ידי הרוכש ובכלל זה במסגרת רכישת כרטיס/י כניסה, ישמר על ידי "שפע הפקות" בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א- 1981. המידע הנמסר על ידי הרוכש כפוף להוראות מדיניות הגנת הפרטיות בתקנון. במקרים בהם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצע הרוכש, רשאית "שפע הפקות" למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע מפעילות המשתמש ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי ללא כל הודעה מוקדמת.
13. למרות האמור לעיל בעלת האתר רשאית בכל עת להעביר את הבעלות באתר ו/או את הזכות להפעילו במלואה ו/או בחלקה לכל גורם אחר ובמקרה זה לא תהיה למשתמש ו/או לכל גורם אחר מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בעלת האתר.
14. פרטים מלאים ומעודכנים בדבר מדיניות הפרטיות ניתן למצוא בקישור הבא- מדיניות הפרטיות

דיוור ישיר
15. בהתאם להוראות סעיף 30 א )ג(  לחוק התקשורת שפע הפקות מודיעה למשתתף , כי בכפוף לביצוע רכישה באתר הפרטים שמסר ישמשו לצורך משלוח פרסומים שונים מטעמה בעבור מוצר או שירות דומה לתא הדואר האלקטרוני שלו ו/או במסרוני SMS .
המשתתף נותן את הסכמתו לכך והוא מוותר מראש על כל טענה בכפוף לאישור זה.
במידה והמשתתף מבקש מראש שלא ישלחו אליו פרסומים שונים עליו להודיע על כך בכתב, מבעוד מועד, ל-שפע הפקות בדרכי ההתקשרות הבאים :
במייל info@sheffa.co.il
בווטסאפ/ סמס למספר 0509088547
באמצעות הצ'אט באתר
או בדואר רשום לכתובת  שדרות שז"ר 35 ת.ד 40 באר שבע.
במידה והלקוח מבקש ששיגור דואר אלקטרוני אליו ו/או המסרונים, יפסק, עליו להודיע באותן דרכי התקשרות המופיעות מעל או באמצעות מנגנון ההסרה אשר ישלח בגוף ההודעה.

הכרטיסים המוצעים באתר
.15שפע הפקות תציע באתר כרטיסים למכירה על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכמויות כפי שתמצא לנכון ולמתאים מעת לעת.
.16לשפע הפקות הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע כרטיסים וכן לקבוע את כמות הכרטיסים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
 .17לגבי כל כרטיס שמוצע לרכישה למשתתף, יוצגו באתר הפרטים הבאים: מחיר הכרטיס כולל דמי טיפול, פרטי המופע, מועד המופע, המקום בו יוצג המופע.

תשלום
18.חיוב משתתף בגין מחיר הכרטיס/ים אותו/ם רכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי, עד יום המופע, ולאחר קבלת אישור מחברת האשראי ישלח אישור תשלום במייל
19. מחיר כרטיס הכניסה אשר בו יחויב הרוכש בגין הזמנת ורכישת כרטיס/י כניסה לאירוע מסוים הנו מחיר כרטיס הכניסה המצוין באתר במועד ביצוע ההזמנה ובתוספת 5-₪ דמי טיפול לכל הזמנה. (להלן: "דמי הטיפול") מבלי לגרוע מהאמור לעיל, שפע הפקות שומרת לעצמה את הזכות לגבות, בנוסף ובנפרד מדמי הטיפול וממחירו הנקוב של כרטיס הכניסה, גם עמלת מכירה בסך המותר לה על פי דין (להלן:"עמלת המכירה"). לתשומת לב המשתמש – דמי הטיפול כמו גם עמלת המכירה אינם נגבים מהרוכש בעת רכישת כרטיס כניסה בקופת הכניסה לאירועים, ככל שקופה שכזו תופעל. כמו כן שומרת שפע הפקות לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את מחיר כרטיסי הכניסה, גם ללא הודעה מראש.

ביטול הזמנה
20. ביטול רכישה יהיה כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א –  1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"),
זכותו של משתתף לבטל את הרכישה על ידי הודעה בכתב, תוך ארבעה עשר ימים ממועד הרכישה ובלבד שביטול כאמור יעשה לפחות שבעה ימי עסקים, קודם למועד שבו אמור המופע להתקיים.
בכל מקרה של ביטול יחויב המשתתף בסך של - 5% מסכום הרכישה או 100 ₪ , הנמוך מבניהם. את בקשת הביטול יש לשלוח דרך הצ'אט באתר בשעות פעילות המשרד.

ביטול כרטיס עונתי (מנוי)-  זכותו של משתתף לבטל את הרכישה על ידי הודעה בכתב, תוך ארבעה עשר ימים ממועד הרכישה ובלבד שביטול כאמור יעשה לפחות שבעה ימי עסקים, קודם למועד המשחק הראשון המתקיים במסגרת המנוי.
בכל מקרה של ביטול יחויב המשתתף בסך של - 5% מסכום הרכישה או 100 ₪ , הנמוך מבניהם. את בקשת הביטול יש לשלוח דרך הצ'אט באתר בשעות פעילות המשרד.

כתב ויתור והיעדר אחריות  
21. ידוע למשתתף כי שפע הפקות בע"מ אינה מפיקה ו/או בעלת האירועים.
שפע הפקות משמשת אך ורק כשלוחה של מפיקי / בעלי האירועים וזאת לשם פרסום האירועים, פלטפורמה למכירה , הפצה והדפסת כרטיסי הכניסה /מנויים וכד' לאירועים בלבד ועל כן אין ולא תחול עליה כל אחריות בגין פרסום מטעה ו/או כל טענה בקשר עם תוכנו של האירוע, מיקום האירוע, קיומו של האירוע, הפרעות במהלך ו/או בקשר עם האירוע , טיב השרות וכל עניין אחר הניתן במסגרת כרטיס זה, לרבות נזקי גוף ו/או גם רכוש שיגרמו, חו"ח לרוכש / משתמש בכרטיס / צופה/ מבקר באתר .
אחריותה של שפע הפקות הינה אך ורק לספק ללקוח את כרטיס/י הכניסה /מנויים  שנרכש/ו על ידו ו/או לחלופין להשיב לו את כספו (כפי שרשום במאגר המידע של שפע הפקות )מקום בו בוטל אירוע זה או אחר, וזאת לפי הוראת מפיקי / מארגני האירוע, כמפורט בתקנון זה .

22. במידה והמופע נדחה למועד חדש, או הועבר לאתר מופעים אחר, או שונה מבנה האתר בקשר עם המופע, (למשל – שינוי זוויות במה ביחס לאתר), כי אז יהא הכרטיס תקף למועד החדש ו/או לאתר החדש ו/או למבנה החדש של האתר, לפי העניין ורוכש כרטיס כניסה באמצעות האתר יהא רשאי לעשות בו שימוש, או לבטל את הרכישה תוך 7 ימים מהיום בו הודע על השינוי כאמור, או עד ליום המופע, לפי המוקדם ולקבל משפע הפקות החזר מלא. במקרה של שינוי מבנה האתר מסיבות הפקתיות שפע הפקות אינה ולא תהייה אחראית לשינוי במקום הישיבה / עמידה של הרוכש למעט התחייבותה להשבה כמפורט לעיל

תנאים נוספים
23.רישומי מחשב עיבוד הנתונים של שפע הפקות, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר יהוו ראיה לנכונות האמור בהן.
24.במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא ו/או באופן חלקי ו/או בכל דרך שהיא ו/או את אספקת המוצרים ו/או השירותים במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו, תקלות במחשוב ו/או במערכות הטלפון ו/או בכל גורם תקשורת אחר ו/או מחמת חדירה בלתי חוקית באתר ו/או מעומס גולשים באתר ו/או בשל "וירוס" יהיו שיבושים באתר ו/או בהשלמת תהליך הרכישה, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או יפגע בתהליך הרכישה, או בכניסת הלקוח לאירוע רשאית שפע הפקות להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה בהתאמה, הכול על פי שיקול דעתה  הבלעדי. המשתתף מצהיר בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה כלפי שפע הפקות בעניין

25.במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר ו/או השירות ו/או בכל חומר הדפסה אחר או בקבלת נתונים מהמשתתף רשאית שפע הפקות לבטל את הרכישה הספציפית.

26. שפע הפקות שומרת על זכותה לבטל מכירה מסוימת במקרה שבו נפלה טעות בתום לב בתיאור מוצר או שירות מסוים או שנבצר משפע הפקות לספק את המוצר או השירות כפי שתואר בטעות ו/או בשל קיומו של כוח עליון.

27.שפע הפקות מקדישה משאבים ונוקטת באמצעים סבירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה בפרטיות המשתתפים. המשתתף מצהיר בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה כלפי שפע הפקות בעניין.

28.
שפע הפקות שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות את תנאי השימוש והמכירה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך בהודעה כלשהי מראש. על כן, על המשתמש האחריות הבלעדית לחזור ולעיין מפעם לפעם בתנאי השימוש והמכירה המפורסמים באתר על מנת להתעדכן בשינויים. שימוש באתר לכל צורך שהוא, לאחר שינוי בתנאי השימוש והמכירה אשר פורסמו באתר, מהווה הסכמה מלאה מצדך לשינויים ו/או לתנאי השימוש והמכירה החדשים שפורסמו באתר.

29. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את המשתתפים ואת שפע הפקות.

 .30סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת שתתגלה בין שפע הפקות למשתתף, תהיה לבית המשפט המוסמך בבאר שבע ותידון על פי דיני ישראל.

.31במקרים חריגים ייתכנו שינויים במקומות הישיבה שנבחרו והלקוח נותן את הסכמתו לכך מראש.

32. נכים ובעלי מוגבלויות אשר כניסתם לאתר ו/או דרכי ואופן ישיבתם מצריכים טיפול מיוחד ,כגון מקומות ישיבה, מוזמנים לפנות במייל info@sheffa.co.il ולעדכן מבעוד מועד על צרכיהם.

זכויות ומגבלות
33.          התכנים המפורסמים באתר לרבות (אך לא רק) עיצוב, סימני מסחר, תמונות, פרסומות, מידע כתוב ו/או מצולם ו/או קבצי שמע ו/או מוסיקה וכל תוכן מכל מין וסוג שהוא בין אם מצולם, מודפס, מושמע הינם רכושם של המפיקים ו/או המארגנים ו/או המפרסמים ו/או המופיעים ו/או המבצעים ו/או בעלת האתר ו/או כל צד ג' אחר שאינו המשתמש. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש בכל תוכן מהתכנים הללו כולו או חלקו, לרבות (ולא רק) להעתיק ו/או לשחזר ו/או להפיץ ו/או להציג ו/או לטעון ו/או לעדכן ו/או למכור ו/או להכניס שינויים ו/או לשכפל ו/או לצלם ו/או להעביר בכל מדיה דיגיטלית ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בו, ו/או לעשות כל שימוש אחר שאינו מורשה על פי תנאי תקנון זה ו/או על פי הדין, ללא אישור בכתב ומראש מאת בעלת האתר ו/או בעל הזכויות. המשתמש יהיה אחראי לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לבעלת האתר /או למי מטעמה ו/או לכל צד ג' שהוא כתוצאה מהפרת הוראות אלה.
 
34.          מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שהאתר הינו רכושה הבלעדי של בעלת האתר, ועל כן, הוא מתחייב שלא להעתיק ו/או לשחזר ו/או להפיץ ו/או להציג ו/או לטעון ו/או לעדכן ו/או למכור ו/או להכניס שינויים ו/או לשכפל ו/או לצלם ו/או להעביר בכל מדיה דיגיטלית את תכני האתר ו/או חלק מהם ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בהם, ו/או לעשות כל שימוש אחר שאינו מורשה על פי תנאי תקנון זה ו/או על פי הדין, באתר זה, ללא אישור בכתב ומראש מאת בעלת האתר.
 
35.          המשתמש באתר מצהיר, כי ידוע לו שייתכן שקיימים פרסומים באתר שלגביהם יש זכויות של צדדים שלישיים והוא מתחייב לשפות את בעלת האתר בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתופנה כלפיה מאת צד שלישי כלשהו בגין הפרת התנאים האמורים בתקנון זה על ידי המשתמש. 


36. הכרטיס הנרכש הינו שמי והעברתו מותרת רק במקרים בהם מכירה או העברה כאמור נעשים ללא כל תמורה כספית או רווח מעבר לשווי הכרטיס הנקוב על גבי כרטיס ובכפוף לכך כי העברה או מכירה כאמור אינה נעשית במהלך העסקים הרגיל או במטרה לסייע לעסק כלשהו של צד שלישי.  העברה או מכירה כאמור תהא כפופה להוראות התקנון והחוקים, אשר יחולו על מקבל הכרטיס, כאילו היה בעצמו רוכש ו/או מקבל כרטיס (זו אחריות מוכר/מעביר כרטיס המשחק ליידע בגין כך את מקבל הכרטיס ).

37. כרטיס כניסה שנרכש באיזה מדרכי הרכישה אצל שפע הפקות ו/או שלוחיה מקנה למחזיק בו אך ורק זכות הכניסה לתחום האתר/ האצטדיון/ האולם, בהתאם למקום הישיבה המצוין על גבי הכרטיס ובכפוף לאמור להלן:
שפע הפקות ו/או מי מטעמם , לא יהיו אחראים כלפי המחזיק בכרטיס אשר לא יוכל להיכנס מחמת אי הגעתו במועד, מכל סיבה שהיא ו/או גם עקב סגירת הדלתות על פי הוראות כוחות הביטחון. במקרים המפורטים לעיל, המחזיק לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או החזר כלשהו ו/או לביטול הכרטיס, והוא מוותר בזאת מראש באופן סופי ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כנגד שפע הפקות ו/או מי מטעמו.

38. חל איסור מוחלט על הכנסת שתייה בפחיות, בבקבוקי פלסטיק, בקבוקי זכוכית, מיכלים כלשהם המופעלים באמצעות גז (ספריי). חל איסור מוחלט על הכנסת נשק (חם, או קר ובכלל זה סכין / אולר) ואין אפשרות לאפסנם לשמירה במקום. חל איסור על הכנסת מצלמות סטילס / וידאו ואין אפשרות לאפסנם לשמירה במקום
הנהלת כל אתר שומרת לעצמה את הזכות להרחיק צופה/מבקר שמפריע לסדר התקין ו/או שנוהג באלימות ו/או שאינו יושב במקום המסומן בכרטיס ובמקרה והנהלת האתר או מי מטעמה יעשו שימוש בזכותה זו של הנהלת האתר, לא יהיה זכאי הרוכש / צופה/ מבקר להחזר כספי כלשהוא ולא יוכל לבוא בטענות, או בתביעות כלפי ההנהלה ו/או גם כלפי שפע הפקות.
39. מובהר בזאת במפורש כי דין כרטיס כניסה בודד ו/או לסדרה של אירועים (מנוי) כדין שטר כסף בלתי מזוהה ועל כן אובדן כרטיס כניסה ו/או גם השחתת הכרטיס ו/או כל מעשה או מחדל אשר בגינו לא ניתן יהיה לעשות שימוש בכרטיס שנרכש ונמסר לידי הרוכש, יהיה על אחריותו של הרוכש בלבד ולא ניתן יהיה לשחזרו ו/או ליתן לרוכש כרטיס כניסה חלופי, אלא בהתאם להנחיות שיינתנו ל"שפע הפקות" ע"י מפיק אירוע ו/או הנהלת אתר ו/או גם הקבוצה, לפי העניין.

40. תוספת תנאים ברכישת כרטיס יחיד ו/או מנוי (כרטיס עונתי) למגרשי הספורט בישראל
א. רוכש / מחזיק כרטיס למשחק כדורגל וכדורסל מאשר כי ידועים לו כללי ההתנהגות במגרש ספורט, כי כללים אלה מחייבים אותו וכי הוא מתחייב לכבדם ולקיימם. כי אי ציות לכללים/להוראות כללי ההתנהגות באצטדיון ובמתקן ספורט עלול לגרום להרחקתו לאלתר מהאצטדיון ולנקיטת צעדים נוספים נגדו בהתאם להוראות החוק לאיסור אלימות בספורט תשס"ח – 2008
ב. בקשה לרכישת כרטיס וכן החזקה ו/או שימוש בכרטיס מהווים הסכמה מצדך לכל תנאי השימוש בכרטיסים ולתנאי הכניסה לאצטדיון, והתחייבות מצדך לציית להם ולפעול על פיהם, כפי שיעודכנו מעת לעת. המועדון ו/או שפע הפקות שומרים על זכותם לסרב למכור כרטיס למשחק לכל אדם אשר, לפי שיקול דעתם, אינו עונה לתנאים הנ"ל.
ג. הנפקת הכרטיס כפופה לחוקים ולתקנונים של פיפ"א ו/או אופ"א ו/או ההתאחדות לכדורגל בישראל, תנאי השימוש בכרטיסים ותנאי הכניסה לאצטדיון.
ד. כרטיסי מנוי וכרטיסי משחק ליציעים המיועדים לאוהדי המועדון הינם לשימוש אוהדי המועדון בלבד. בקשתך לקבלת ו/או רכישת כרטיסי מנוי וכרטיסי משחק ליציעים המיועדים לאוהדי המועדון, מהווה הצהרה והתחייבות מצדך כי הנך אוהד המועדון.
ה. במידה ועל גבי הכרטיס מצוין מקום ישיבה מיועד, אזי הישיבה מותרת אך ורק במקום הישיבה המצוין על גבי הכרטיס, אלא אם המועדון  ו/או שפע הפקות הורו לך לשבת במקום חלופי אחר, על פי שיקול דעתם הסביר. המועדון  ו/או שפע הפקות שומרים על זכותם לשנות את מקום ישבתו של בעל הכרטיס לכל מושב אחר באצטדיון בכל עת; המועדון  ו/או שפע הפקות עשוים לעשות שימוש בזכות זו, בין היתר אך לא רק, במקרים הבאים: (א) במידה ונדרשו לכך לפי הוראות כל דין; (ב)  במידה ואזור האצטדיון בו ממוקם מושבו של בעל הכרטיס נסגר; (ג) מסיבות בטיחותיות, ביטחוניות, שיפוצים, תיקונים או סיבות סבירות אחרות. אין באמור בהוראות תקנון זה כדי להקנות זכות או התחייבות כי המושב המצוין על גבי הכרטיס יעמוד לרשות בעל הכרטיס גם בעונה הבאה ו/או במשחק הבא.
ו. מקום ותאריך המשחק וכן שעת פתיחת המשחק הרשמית יפורסמו באמצעי המדיה הרלוונטיים ו/או באתר האינטרנט הרשמי של המועדון והינם כפופים לשנויים בהודעה קצרה. המועדון ו/או שפע הפקות לא יישא בכל אחריות, מכל סוג שהיא, כלפי כל אדם כתוצאה ו/או בקשר עם שינוי מקום ו/או תאריך המשחק ו/או שעת פתיחת המשחק הרשמית והמועדון ו/או שפע הפקות לא יהיו חייבים בהחזר כספי או פיצוי במידה ותאריכי ו/או מועדי המשחק אינם מתאימים לבעל הכרטיס ו/או אם בעל הכרטיס אינו יכול להגיע למשחק ו/או אם המועדון אינו יכול לקיים את המשחק במועד או בזמן שנקבע.
ז.בכל במקרה של ספסרות בכרטיס משחק ו/או חשד לכך, וכן בכל מקרה של שימוש לרעה בכרטיס משחק, לרבות ניסיון מכל סוג, לפי שיקול דעתו הסביר של המועדון, לרמות ו/או להונות את המועדון (לרבות מתן נתונים כוזבים או שאינם נכונים במעמד הבקשה לקבלת או רכישת כרטיס מנוי או כרטיס משחק), עלול לגרור למניעת כניסה למשחק ו/או להוצאת בעל המנוי ו/או המחזיק בכרטיס המנוי או כרטיס המשחק מהאצטדיון ו/או ביטול והחרמת כרטיס המנוי ו/או כרטיס המשחק ו/או איסור רכישה של כרטיס מנוי ו/או כרטיס משחק בעתיד, והכל ללא כל חובה מצד המועדון למתן החזר כספי בגין ביטול או החרמה ו/או מניעת כניסה ו/או הוצאה כאמור. כמו כן, ובהתאם לאמור, המועדון יהא רשאי, אך לא חייב, להגביל את כמות כרטיסי המנוי או כרטיסי המשחק שניתן יהיה לרכוש באמצעות משתמש אחד/כרטיס אשראי אחד או יותר, כאשר ההגבלה תעשה בכל דרך לפי שיקול דעתו וראות עיניו של המועדון. למועדון שמורה הזכות שלא לכבד ו/או לבטל הזמנה/ות תוך 72 שעות ממועד ביצוע ההזמנה אם לעניות דעתו ועל פי שיקול דעתו נעשו בניגוד לתקנון ו/או בטעות ו/או תוך ניסיון לעקוף הוראה מהוראות התקנון וזאת מבלי של מבצע ההזמנה תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הביטול כאמור לעיל. על הביטול יודיע המועדון למבצע הרכישה בדוא"ל, או בשיחת טלפון, או במסרון (הודעת SMS) לפי שיקול דעתו. המועדון שומר על הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים העומדים לרשותו, כפי שיראה לנכון, כנגד כל מי שיפר את זכויותיה ו/או הוראות תקנון זה.
ח. במקרה בו כרטיס מנוי נשכח או אבד, המועדון ו/או שפע הפקות לא יהיו מחויבים להכניס את בעל כרטיס המנוי למשחק או להנפיק עבורו כרטיס חלופי עבור המשחק.
ט. במידה והמועדון ו/או שפע הפקות סבורים, לפי שיקול דעתם, כי כרטיס מנוי ניזוק באופן בלתי הפיך, אבד, נגנב או נהרס, הם יהיו יכולים להפיק כרטיס מנוי חלופי.
י. הנפקת כרטיס נוסף  ו/או חלופי עשויה להיות כפופה לחתימה על מסמך רלוונטי ו/או לתשלום עמלת טיפול אשר אינה ניתנה להשבה.
יא. כרטיסי המנוי אינם כוללים או מקנים כניסה למשחקי גביע ו/או למשחקי אופ"א ו/או משחקי ידידות בהם ישתתף המועדון, אלא אם כן יוחלט אחרת מראש על ידי המועדון. ייתכן כי תתקיים מכירה מוקדמת למחזיקי כרטיסי המנוי עבור משחקים שאינם כלולים במשחקי המועדון בליגה הסדירה, על פי שיקול דעתו של המועדון ובהתאם לדרישות הגופים הרלוונטיים (לרבות אופ"א, פיפ"א וההתאחדות לכדורגל בישראל). כמו כן, המועדון רשאי להחליט, על פי שיקול דעתו, במשחקים שאינם כלולים במשחקי המועדון בליגה הסדירה, כי חלק או כל מקומות הישיבה באצטדיון אינם שמורים ולהציע כרטיסים לרכישה על בסיס זה. במקרה כאמור, ייתכן כי בעלי כרטיס מנוי לא יוכלו לשמור, לרכוש או להבטיח את מקומות הישיבה שלהם על פי כרטיס המנוי.
יב. המחזיק מאשר כי המועדון ו/או שפע הפקות לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, במקרה בו תימנע מהמחזיק האפשרות לצפות במשחק של הקבוצה (אחד או יותר) בשל כך שהמשחק יבוטל, יופסק ו/או יתקיים ללא קהל ו/או יתקיים עם מגבלות על מספר הצופים ו/או יתקיים באצטדיון אחר ו/או לא יתקיים במועד הנקוב וכל זאת מסיבות אשר אינן תלויות במועדון – לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מסיבות של כוח עליון, מצב לחימה, ירי טילים, אירוע בטחוני, אירוע טרור, מגפות ו/או מחלות, סיבות הנוגעות לשמירה על בריאות ושלום הציבור, שביתות והשבתות, פגעי טבע, סיבות הנוגעות לאצטדיון (לרבות עבודות) – וכן מסיבות התלויות בהוראות הדין ו/או החלטות של גורמים מוסמכים לרבות ההתאחדות לכדורגל, מנהלת הליגה, התאחדויות בינלאומיות, רשויות המדינה, כוחות הביטחון.
במקרים המפורטים לעיל, המחזיק לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או החזר כלשהו ו/או לביטול הכרטיס/ המינוי, והוא מוותר בזאת מראש באופן סופי ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כנגד שפע הפקות / המועדון ו/או מי מטעמו.

הכניסה לתחומי האיצטדיון

יג. ידוע ללקוח כי כרטיס המנוי שברשותו הינו מוצר מתכלה אשר כל פגם בו, התיישנות, לכלוך וכדומה יכול להביא לכך שכרטיס המנוי לא יעבור בסבסבות האצטדיון. לכן יש להגיע מבעוד מועד (לפחות שעה לפני שעת תחילת המשחק) לתחומי האצטדיון ובמקרה של תקלה כאמור לעיל לפנות לקופת האצטדיון לקבלת שירות. בכל מקרה של תקלה מסוג זה כנאמר לעיל המונעת את כניסתו המלאה או חלקית של הלקוח לאצטדיון מצהיר הלקוח כי הוא מוותר בזאת מראש באופן סופי ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כנגד המועדון ו/או שפע הפקות ו/או מי מטעמם.

יד. בקרת הכניסה לתחומי האצטדיון לא מופעלת ע"י שפע הפקות. המידע על זכאים להיכנס לתחומי האצטדיון מועבר ע"י שפע הפקות באמצעות חברת הכרטוס סיטגיק העולמית לבקרת הכניסה אשר מתופעלת ע"י האצטדיון. שפע הפקות מקדישה משאבים ונוקטת באמצעים סבירים מצידה לאפשר הכניסה לתחומי האצטדיון.  במידה וגורמים ו/או אירועים שונים יעכבו ו/או ימנעו את כניסת הלקוח לתחומי האצטדיון באופן מלא ו/או באופן חלקי ו/או בכל דרך שהיא אם באמצעות תקלות במחשוב ו/או תקלות תקשורת ו/או תקלות אנוש ו/או שיבושים באתר על צורותיו השונות, ו/או כל גורם של כוח עליון אחר . מצהיר המשתתף בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה כלפי שפע הפקות בעניין.

יה. לקבלת פתרונות בעבור תקלות כניסה לתחומי האיצטדיון , יהיו קופות האצטדיון פתוחות כ 3 שעות לפני תחילת המשחק לקבלת שירות בעבור כרטיסים ומנויים.


יו. מועדוני הספורט מודיעים למשתמש כי הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש ישמשו את המועדון ו/או גופים קשורים לו לטובת שליחת הודעות בקשר לפעילות המועדון, לרבות הצעות לרכישת מוצרי המועדון ועדכונים לגבי מבצעים והטבות מיוחדות, דיוור פרסומי ו/או הודעות אחרות לקהל האוהדים. הנך רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של המועדון, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת מייל שתשלח אליך.

** ביום המשחק לא ניתן לבצע כל שינוי בהזמנה **


 

הסרטים הנצפים ביותר

* קרא איך המחשב שלנו מרכיב את רשימת הנצפים ביותר.